Viktiga nyckeltal att hålla koll på

För att bedöma sitt företags ekonomiska situation och utvecklingsmöjligheter krävs det att man har koll på de viktigaste finansiella nyckeltalen. Nedan har vi listat de vi tycker är mest användbara och som du bör ha koll på.


Nyckeltal används för att värdera och analysera ditt företag. De ger en indikation på hur företaget mår och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Vi har valt ut sex grundläggande och användbara nyckeltal som är viktiga att kunna för att du enkelt ska kunna följa företagets ekonomi och föra det i rätt riktning. Det kan även vara intressant att jämföra dina nyckeltal med andra företag.

Räntabilitet

Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som beskriver företagets vinst förhållande till investerat kapital. Ju högre räntabilitet ett företag har desto mer vinst gör företaget vilket i sin tur ger högre avkastning till aktieägarna. Nyckeltalet kan vara bra att använda när du exempelvis vill värdera ditt företag eller mäta lönsamheten i ett specifikt projekt.

Formeln för räntabilitet på eget kapital är: Resultat (vinst efter skatt) /Eget kapital

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som visar företagets stabilitet. Det anger hur stor del av företagets totala tillgångar som finansierats med eget kapital. Ett företag som tagit många och stora lån har låg soliditet vilket signalerar att företaget har svårare att överleva om det skulle göra förlust i flera år. En bra soliditet säger mycket om ett företags långsiktiga betalningsförmåga, därav hur stabilt företaget är.

Formeln för soliditet är: Eget kapital/Summa tillgångar

Rörelseresultat

Rörelseresultat innebär förenklat mellanskillnaden mellan ett företags rörelseintäkter och rörelsekostnader. Man kan också beskriva rörelseresultat som resultat före finansiella poster. Rörelseresultat räknar du ut genom att ta företagets intäkter och dra av kostnaderna utan att dra av era räntor och skatter.

Bruttomarginal

Bruttomarginal, kallas även bruttovinstmarginal, är ett mått som visar hur mycket av försäljningen som finns kvar när man dragit bort de direkta kostnaderna som inköp och tillverkning. Det som blir kvar när kostnaderna dragits bort är bruttovinst. Detta nyckeltal är mest intressanta för företag inom handel, men kan även användas i andra företag. Det är svårt att säga vad som är en bra bruttomarginal då det varierar mycket mellan olika branscher.

Formeln för bruttomarginal är: Bruttovinst/Försäljning

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett nyckeltal som ger en fingervisning på företagets förmåga att klara av sina kortsiktiga betalningsåtaganden. Kassalikviditeten bör ligga över 100% då det visar att omsättningstillgångarna är lika med eller högre än de kortfristiga skulderna. Om kassalikviditeten ligger över 100% klarar företaget av att betala sina skulder på kort sikt.

Formeln för kassalikviditet är: Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder*100

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av varje omsättningskrona som utgör vinst. Vinstmarginalen beräknas alltid före skatt. Viktigt att komma ihåg är att vinstmarginalen inte är ett användbart nyckeltal för att visa hur väl företagets lyckats. Vid beräkningen tas nämligen ingen hänsyn till hur företaget har finansierat sin verksamhet.

Formeln för vinstmarginal är: (Försäljning – Kostnad) / Försäljning

Revise växer – vi etablerar oss i Stockholm