Hur fungerar en kontrollbalansräkning och när måste den upprättas?

Finns det anledning för styrelsen i aktiebolaget att upprätta en kontrollbalansräkning? Vi har svaren på vad en kontrollbalansräkning innebär, när den behövs, hur man gör och vad som händer efter man har upprättat en.

Vad innebär en kontrollbalansräkning?

En kontrollbalansräkning är ett kontrollinstrument för att undersöka aktiebolagets ekonomiska situation. Den är lagstadgad och är ett sätt att skydda bolagets kapital samt styrelsens ledamöter mot framtida risker. Visar det sig att bolaget inte har tillräckligt med intäkter i förhållandet till kostnader är det styrelsens ansvar att upprätta en kontrollbalansräkning. Om en kontrollbalansräkning inte har upprättats vid rätt tid riskerar styrelsens ledamöter att bli personligt betalningsansvariga.

När behövs en kontrollbalansräkning?

När det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen snarast göra en kontrollbalansräkning. Om det visar sig stämma behöver styrelsen kalla till bolagsstämma. Där ska de besluta om bolaget ska försöka återställa hela det registrerade aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras.

Hur gör man en kontrollbalansräkning?

I en kontrollbalansräkning värderas tillgångarna till försäljningsvärdet minus försäljningskostnaderna. Inventarier och byggnader får tas upp till det planenliga restvärdet om det värdet skulle vara högre än försäljningsvärdet. Kontrollbalansräkningen ska skrivas under av minst hälften av styrelseledamöterna. Om bolaget har en revisor ska han eller hon sedan granska kontrollbalansräkningen och lämna ett yttrande.

Vad händer sen?

Om man på bolagsstämman beslutar att bolaget inte ska likvideras har man åtta månader på sig att återställa minst hela aktiekapitalet. Under åttamånadersfristen ska en ny bolagsstämma hållas och en ny kontrollbalansräkning upprättas. Visar det sig att det inte finns någon möjlighet att läka kapitalbristen måste bolaget likvideras för att inte riskera att styrelseledamöterna blir personligt betalningsansvariga.

Har du frågor och funderingar kring kontrollbalansräkning är du välkommen att kontakta oss på Revise. 

Revise förvärvar Replakon ”Ett stort steg i vår utveckling som vi är mycket glada och stolta över”